اختصار “تأمین کنندگان” نامیده می شوند.

 • دسترسی و استفاده تامین کنندگان از سایت شبکه ارتباطی راهبردی امکان جهت ارائه کالا و خدمات، مشروط به پذیرش شرایط ذیل و رعایت ضوابط و الزامات مندرج در «قرارداد» آتی است.
  • شما با ورود به شبکه شبکه ارتباطی راهبردی امکان ، قرارداد و شروط ضمن آن را پذیرفته و در صورت عدم موافقت با آن، امکان ارائه خدمات و فروش کالا برای شما امکان پذیر نخواهد بود.
  • ورود تامین کنندگان به شبکه ارتباطی راهبردی امکان و استفاده از خدمات ، به منظور ارائه کالا به مشتریان به معنای آگاه بودن و در حکم امضاء و پذیرفتن قرارداد و رعایت سیاست‌های شبکه ارتباطی راهبردی امکان است.
 • مشروح نحوه تعاملات
 • شبکه ارتباطی راهبردی امکان و تامین کننده و شروط ضمن قرارداد به شرح ذیل است. شروط، تعهدات، قوانین و مقررات ذیل جزء لاینفک قرارداد فیمابین شبکه ارتباطی راهبردی شبکه ارتباطی راهبردی امکان و تامین کننده می باشد و تامین کننده با تایید موارد ذیل موافقت خود را اعلام نمود.
  • عناوین، تعاریف و مفاهیم
  • عناوین، تعاریف و مفاهیم بکار گرفته شده در قرارداد مبتنی بر زبان و ادبیات فارسی و در حدود تجارت الکترونیکی می‌باشد و در صورت عدم تعریف واژه‌ای که در این عنوان قید نشده، در چارچوب مقررات، قوانین و عرف تجارت الکترونیکی تفسیر می‌گردد.
 • شبکه ارتباطی راهبردی امکان : پلتفرم (سکو) الکترونیکی با نام تجاری اختصاصی برای ارائه محصولات (کالا) به مشتریان است.
 • تامین‌کنندههر شخصیت حقیقی یا حقوقی ذی‌صلاح که با تأیید این قرارداد نسبت به تأمین محصولات مجاز (کالاها و خدمات) خود به منظور ارائه، عرضه، و یا فروش از طریق شبکه ارتباطی راهبردی امکان اقدام می‌نماید.
 • درگاه ارتباطی شبکه ارتباطی راهبردی امکان و تامین‌کننده: درگاه تعاملی (دوسویه) الکترونیکی اختصاصی به منظور تعامل، توافق، تایید متمم، ملحقات و پیوست‌های قرارداد بین شبکه ارتباطی راهبردی امکان و تامین‌کننده است و به صورت ادواری بروزرسانی می‌شود. نحوه اجرای قرارداد در این درگاه مشخص و به تایید طرفین می‌رسد.